• Hotline: 087-984-2273

เครื่องสแกนใบหน้า cmi f65s Big Zerprise Advertising Agency

ครั้งนี้เป็นผลงานการให้บริการแก่ Big Zerprise Advertising Agency ซึ่งเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดทำสื่อโฆษณา replica watches uk รวมถึงการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาด Big Zerprise มาด้วยโจทย์ที่ว่า มีชุดควบคุมประตูเดิมอยู่แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการอ่านลายนิ้วมือและการประมวลผล เนื่องจากได้ติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อทำงานร่วมกับชุดควบคุมประมาณมานานกว่า 4 ปี อีกทั้งจุดติดตั้งยังเป็นบริเวณภายนอกอาคารซึ่งไม่มีกลอ่งกันน้ำทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น

เจริญเทค ให้คำปรึกษาเรื่องการติดตั้ง การใช้งานและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าเจอมา พร้อมทั้งนำเสนอ เครื่องสแกนใบหน้า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด cmi f65s ซึ่งรองรับได้ทั้งการสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ สแกนบัตรและกดรหัส เรียกได้ว่าซึ่ง 1 ได้ถึง 4 ไปเลย และ เครื่องสแกนใบหน้า ยังสามารถใช้ชุดควบคุมประตูเดิมได้อีกด้วย ไม่จำเป็นต้องซื้อชุดควบคุมประตูใหม่ทั้งหมด พร้อมตั้งติดตั้งด้วยกล่องกันน้ำเพื่อยืดอายุการใช้งานกรณีติดตั้งภายนอกอาคาร

สนใจติดตั้งหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับ เครื่องสแกนใบหน้า หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ติดต่อเราได้เลยที่ 089-106-2456 replica breitling watches

www.charoentech.com