• Hotline: 087-984-2273

การทำงานร่วมกันของกล้องอ่านป้ายทะเบียนและ cctv

ระบบรักษาความปลอดภัยที่นิยมใช้ในกลุ่มโครงการหมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิดและระบบไม้กั้นรถยนต์ เรียกได้ว่าแทบทุกโครงการจะต้องมีอุปกรณ์ 2 ชนิดนี้ไว้ใช้งาน เพราะนอกจากระบบกล้องวงจรปิดจะช่วยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ได้แล้วการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมจะช่วยให้การสอดส่องของ รปภ. ทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ส่วนระบบไม้กั้นรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคัดกรองสมาชิกและบุคคลภายนอก ช่วยให้ รปภ. ทำงานได้อย่างสะดวก ตรวจสอบก่อนที่บุคคลภายนอกจะเข้าหรือออกได้ละเอียดขึ้น 

ระบบไม้กั้นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันคือระบบอ่านป้ายทะเบียน เพราะไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ช่วยให้สมาชิกผ่านเข้าออกได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้บัตรผ่าน ช่วยให้ รปภ. ทำงานได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบผู้มาติดต่อได้ละเอียดขึ้น รถที่ไม่มีทะเบียนในระบบไม่สามารถสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ก็เท่ากับรถเหล่านั้นเป็นรถของผู้มาติดต่อที่ต้องผ่านการตรวจสอบจาก รปภ. ก่อนการเข้าและออกจากโครงการ อีกทั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนยังช่วยให้นิติบุคคลบริหารจัดการสิทธิและข้อมูลการใช้รถของสมาชิกได้ตามจริงอีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนทำงานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด ประมาณว่านอกจากจะให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนทำหน้าที่อ่านป้ายทะเบียนและบันทึกภาพรถที่ผ่านเข้าออกไว้แล้วยังต้องการเก็บ vdo รถที่ผ่านกล้องอ่านป้ายทะเบียนไว้ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบเมื่อต้องการ เพื่อให้ รปภ. มองเห็นรถที่ผ่านระบบได้ง่ายขึ้น ความต้องการนี้สามารถทำได้ด้วยการเชื่อมต่อกล้องอ่านป้ายทะเบียนกับเครื่องบันทึกในระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบระบบ network (กล้องอ่านป้ายทะเบียนและกล้องวงจรปิดอยู่ใน network เดียวกัน)

กรณีที่ต้องการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดร่วมกับระบบอ่านป้ายทะเบียนและต้องการให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนแสดงภาพร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด มีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี้
1. กล้องอ่านป้ายทะเบียนบางรุ่นสามารถใช้ร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดได้ ดังนั้นให้มองว่ากล้องอ่านป้ายทะเบียนเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดหนึ่งตัว หากต้องการให้ภาพจากกล้องอ่านป้ายทะเบียนไปแสดงผลที่จอมอนิเตอร์ร่วมกับกล้องวงจรปิดสามารถทำได้ด้วยการเพิ่ม ip ของกล้องอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปในเครื่องบันทึกของกล้องวงจรปิด
2. จะต้องเหลือช่องของระบบกล้องวงจรปิดไว้ให้กล้องอ่านป้ายทะเบียนด้วย เช่น ใช้ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนเข้า 1 ออก 1 ก็จะต้องใช้ช่องของเครื่องบันทึก 2 ช่อง (หลักการคือ 1 กล้องใช้ 1 ช่อง เช่นเดียวกับกล้องวงจรปิดทั่วไป)
3. ระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานร่วมได้จะเป็นระบบ ip เท่านั้น การเชื่อมต่อผ่านระบบ network จะเป็นสายแลนหรือ fiber optic ก็ได้

tips : กล้องอ่านป้ายทะเบียน zkteco lprc300 สามารถบันทึกภาพร่วมกับ NVR ในระบบกล้องวงจรปิดได้ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ กล้องอ่านป้ายทะเบียน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำกล้องอ่านป้ายทะเบียนแสดงผลร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดคือ
1. อ่านป้ายทะเบียนสมาชิกและสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ได้
2. เก็บบันทึกภาพรถที่ผ่านเข้าออกทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำของกล้องอ่านป้ายทะเบียน
3. เก็บประวัติการผ่านเข้าออกของสมาชิกไว้ในหน่วยความจำของกล้องอ่านป้ายทะเบียน
4. แสดงภาพแบบ real time ที่มอนิเตอร์ร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด
5. เก็บภาพ vdo รถที่ผ่านกล้องอ่านป้ายทะเบียนไว้ในหน่วยความจำของระบบกล้องวงจรปิด

ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับระบบไม้กั้นรถยนต์ หากต้องการคำตอบ เรายินดีให้ข้อมูล
หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456 หรือไลน์ @charoentech
www.charoentech.com

วิธีเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียน

2024-07-21 12:39:46

ต้องยอมรับว่าระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มโครงการหมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน และลานจอดรถ เมื่อต้องการติดตั้งหรือต้องการเปลี่ยนระบบไม้กั้นรถยนต์ลูกค้ามักมองหาระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นหลัก ซึ่งเหตุที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนกลายเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากระบบนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าเจอในระบบบัตรผ่าน

การตรวจจับป้ายทะเบียนของระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน

2024-07-20 13:45:14

ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนเป็นการทำงานร่วมกันของ 3 เทคโนโลยี ได้แก่ ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบอ่านป้ายทะเบียน และระบบเซ็นเซอร์ป้องกันแขนกั้นตกใส่รถ ซึ่งแอดมินพบว่าในปัจจุบันระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ที่ต้องการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ทั้งระบบ หรือโครงการที่มีระบบไม้กั้นรถยนต์แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่และต้องการใช้

การจัดการสมาชิกของระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียน

2024-07-19 19:39:01

ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกเป็นหลัก กล่าวคือ ระบบอ่านป้ายทะเบียนช่วยให้การผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ของสมาชิกทำได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว แค่ใช้รถที่ลงทะเบียนไว้ก็สามารถผ่านเข้าออกได้อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้บัตรผ่านหรือใช้อุปกรณ์สั่งงานอื่น และนอกจากระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนจะช่วยให้การเข้าออกของสมาชิกทำได้