• Hotline: 087-984-2273

ระยะอ่านบัตรของระบบไม้กั้นรถยนต์ที่สามารถเลือกได้

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงระยะอ่านบัตรในระบบไม้กั้นรถยนต์กันบ้าง ซึ่งระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่านมีระยะอ่านบัตรให้เลือก 5 ระยะด้วยกันคือ (1) ระยะอ่านบัตร 5-10cm (2) ระยะอ่านบัตร 30-50cm (3) ระยะอ่านบัตร 70-100cm (4) ระยะอ่านบัตร 1-15 เมตร (5) ระยะอ่านบัตร 1-20 เมตร เมื่อเลือกระยะอ่านบัตรแล้วหรือเมื่อติดตั้งใช้งานระบบแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนระยะอ่านบัตรสามารถทำได้ 2 แบบคือ หากเดิมใช้เครื่องอ่าน RFID คลื่น 125khz ลูกค้าสามารถเปลี่ยนบัตรผ่านที่มีขดลวดหนากว่าเพื่อช่วยให้ระยะอ่านบัตรไกลขึ้นได้ เช่น เดิมใช้ระยะอ่านบัตร 30-50cm แต่ต้องการเปลี่ยนเป็น 70-100cm และหากเดิมใช้เครื่องอ่าน RFID คลื่น 125khz แต่ต้องการได้ระยะอ่านบัตร 1-15 เมตร หรือ 1-20 เมตร จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ 2 อย่างได้แก่ เครื่องอ่านและบัตรผ่าน เพราะการอ่านบัตรระยะ 1-15 เมตร เป็นระบบ UHF ส่วนระยะอ่านบัตร 1-20 เมตรเป็นระบบ Easy pass ไม่สามารถใช้ระบบอ่านบัตร RFID คลื่น 125khz ได้

ลูกค้าควรเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่านที่ให้ระยะอ่านบัตรตามที่ต้องการตั้งแต่ครั้งแรก (ควรประเมินหน้างานและความต้องการของโครงการก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ) การเลือกระยะอ่านบัตรที่ถูกต้องตรงตามความต้องการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ เพราะหากเลือกไม้กั้นรถยนต์ที่ให้ระยะอ่านบัตรใกล้เกินไปเมื่อเริ่มต้นใช้งานก็จะเกิดคำถามจากลูกบ้านว่าทำไมระบบอ่านบัตรได้อ่านใกล้มากไป ใช้งานไม่สะดวก ลูกบ้านไม่ยอมใช้งานระบบ สุดท้ายอาจจบด้วยการปรับเปลี่ยนระยะอ่านบัตรใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระยะอ่านบัตรใหม่ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น เดิมลูกค้าเลือกใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ให้ระยะอ่านบัตรเพียง 5-10cm ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดและราคาถูกที่สุด การใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรระยะนี้ผู้ใช้งานจะต้องลดกระจกและยื่นมือออกไปเพื่อทาบบัตร สำหรับหน้างานที่ไม่มีหลังคาช่วงที่ฝนตกอาจไม่สามารถใช้งานระบบได้ การปรับเปลี่ยนระยะอ่านบัตรให้ไกลขึ้นไม่ว่าจะเป็นระยะ 30-50cm หรือ 70-100cm หรือ 1-15 เมตร หรือ 1-20 เมตร ล้วนต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ 2 อย่างคือ (1) เครื่องอ่านบัตร (2) บัตรผ่าน

ก่อนการตัดสินใจเลือกระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่านแอดมินขออธิบายถึงประโยชน์ที่น่าจะได้จากการใช้งานระบบอ่านบัตรแต่ละระยะดังนี้
1. ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 1-5cm ระยะนี้โดดเด่นเรื่องราคาที่ถูกที่สุด แต่ก็จะใช้งานยากมากเพราะผู้ใช้งานต้องจอดรถและยื่นมือออกไปเพื่อทาบบัตร หากความต้องการคือ ให้ รปภ. ตรวจสอบว่าคนทาบบัตรคือลูกบ้านไหม? หรือต้องการให้กล้องวงจรปิดเก็บภาพไว้ว่าคนทาบบัตรเป็นใคร ถือว่าเหมาะสมและตอบโจทย์เพราะผู้ใช้งานทุกคันจะต้องลดกระจกลงและยื่นมือไปทาบบัตร 
2. ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 30-50cm ระยะนี้เป็นระยะที่ราคาถูกเช่นกัน แต่ก็จะช่วยให้ลูกบ้านใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้น ไม่ต้องยืนมือไปทาบบัตรแต่ก็ต้องลดกระจกลงเช่นกัน
3. ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 70-100cm ระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด เพราะไม่ต้องลดกระจกลงเพื่อทาบบัตร ลูกบ้านสามารถจอดเทียบเครื่องอ่านและทาบบัตรผ่านกระจกได้เลย
4. ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร ระยะอ่านบัตร 1-15 เมตร ระยะอ่านบัตรนี้ใช้คลื่น UHF ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ต้องขออนุญาต กสทช ก่อน ก่อนการสั่งซื้อแอดมินแนะนำให้ลูกค้าขอดูใบอนุญาตจากผู้จำหน่ายก่อนเสมอ
5. ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ระยะอ่านบัตร 1-20 เมตร ระบบนี้อ่านบัตรได้เองอัตโนมัติไม่ต้องทาบบัตร ใช้งานง่าย ระบบทำงานได้เองอัตโนมัติ ไม่ต้องลดกระจกลง แต่ปัญหาที่พบบ่อยสุดของระบบนี้คือถ่านหมดเร็ว (ระบบนี้เป็นระบบไม้กั้นรถยนต์แบบใช้บัตรผ่านระบบเดียวที่ต้องใช้ถ่านเพื่อขยายสัญญาณของบัตร)

บางหน้างานอาจไม่เหมาะกับการอ่านบัตรระยะไกลหรือระยะใกล้ หากต้องการให้ จนท. เข้าดูหน้างานติดต่อสอบถามเราได้ที่โทร.089-106-2456 หรือแอดไลน์คุยกับเราได้ที่ @charoentech

หจก.เจริญเทค 559
www.charoentech.com

ความสามารถของไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน

2023-02-02 11:59:01

เรื่องราวครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงความสามารถของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านป้ายทะเบียนอีกนิด ถามว่าระบบนี้ทำงานยังไง? ทำอะไรได้บ้าง? ซึ่งเมื่อพูดถึงระบบอ่านป้ายทะเบียนสิ่งแรกที่เรานึกถึงคืออุปกรณ์ที่ใช้กับไม้กั้นรถยนต์ ช่วยให้ลูกบ้านหรือสมาชิกสามารถผ่านเข้าออกโครงการได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้บัตรผ่าน เพียงใช้รถที่ลงทะเบียนไว้ในระบบก็สามารถผ่านเข้าออกโครงการได้เลย

การคำนวณกะข้ามวันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2023-02-01 15:46:14

นับว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าเป็นอุปกรณ์บันทึกเวลาที่สามารถให้รายงานได้หลายรูปแบบ มีทั้งรายงานแบบง่าย ใครสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเมื่อไหร่ระบบก็จะแสดงผลให้เห็นทั้งหมด ในหนึ่งวันมีการสแกนไปกี่รอบสามารถเรียกดูได้อย่างละเอียด มีทั้งแบบรายงานกึ่งวิเคราะห์ เรียกดูข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ ดูเวลาเข้างานและเวลาออกงานตามช่วง

ไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน

2023-01-30 20:19:04

ปัจจุบันไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด ซึ่งแอดมินพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจในความสามารถของระบบที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนและสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้อัตโนมัติ ใช้งานได้แบบไม่ต้องพกพาบัตรผ่าน ไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาถ่านในบัตร ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องลดกระจกลงเพื่อทาบบัตร ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสวมสิทธิ์นำบัตรไปใช้กับรถคันอื่น